Podmínky použití

Děkujeme, že jste se přišli podívat na náš web. Tyhle internetové stránky provozujeme my – společnost Nevýchova s.r.o., IČ 02217155, se sídlem Praha 1, Salvátorská 931/8, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 216989.

Na tomhle místě si můžete přečíst podmínky použití stránek „Nevýchovy“ a dalších stránek, které provozujeme. Projděte si je prosím pozorně. Obsahují totiž informace o tom, jak chráníme Vaše osobní údaje a s čím konkrétně nám dáváte při vstupu na naše stránky souhlas. Také tu najdete:

 • možnosti použití Vašich a našich materiálů, včetně ochrany našich autorských práv,
 • pravidla chování v prostředí těchto internetových stránek,
 • Váš souhlas s užíváním cookies
 • a další informace a pravidla týkající se užívání našich internetových stránek. A taky vztahů mezi Vámi a námi, aby jen kvetly.

Používáním našich internetových stránek souhlasíte s těmito podmínkami použití a udělujete společnosti Nevýchova s.r.o. souhlasy, které jsou zde uvedené. Máme právo tyto podmínky použití měnit a aktualizovat, proto je prosím pravidelně kontrolujte. Používáním našich internetových stránek souhlasíte s těmito změnami, to znamená s aktuálním zněním těchto podmínek použití. Pokud se rozhodnete nepřijmout tyto podmínky použití, nepoužívejte prosím naše internetové stránky.

I. Souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich ochrana

(aneb Co se děje s Vašimi osobními údaji a jak o ně pečujeme)

1. Když na internetových stránkách, které provozujeme, zadáte svoje osobní údaje, udělujete tím Nevýchova s.r.o. souhlas s jejich zpracováváním a nakládáním, a to na dobu neurčitou nebo do doby odvolání tohoto souhlasu.

2. Naší povinností při zpracovávání Vašich osobních údajů je postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. To znamená, že budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. A budeme také dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.

3. Osobní údaje budeme zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Při tom přijímáme technická a organizační opatření, aby u nás byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Chráníme je proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují. Nebojte, nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetím osobám. Výjimkou jsou případy stanovené zákonem nebo uvedené v tomto souhlasu nebo v případě Vašeho souhlasu.

4. Souhlas nám dáváte, abychom Vám mohli posílat informace a materiály, které Vás zajímají, pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o našich produktech a službách nebo pro případy, kdy se chceme zeptat na Váš názor a zpětnou vazbu. Taky pro vnitřní statistické a marketingové účely Nevýchovy a pro účely technické správy webových stránek (aby tu všechno šlapalo).

5. Když nám dobrovolně dáte (třeba v komentáři na našich stránkách) citlivé osobní údaje (to jsou třeba ty, které vypovídají o národnostním, rasovém nebo etnickém původu nebo politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu nebo jestli věříte na Ježíška), dáváte tím společnosti Nevýchova s.r.o. výslovný souhlas s jejich užitím, a to na dobu 10 let. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné a máte samozřejmě právo – kromě práv uvedených dále – tento souhlas odvolat.

6. Rádi Vám řekneme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané. Jestli máte dotazy, podněty nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, napište nám na e-mail [email protected].

7. V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů společností Nevýchova s.r.o. máte právo:

 • odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, protože poskytnutí osobních údajů je dobrovolné; vezměte prosím ale v potaz, že v případě, že budete chtít odstranit své osobní údaje, nemůžeme Vám dál poskytovat materiály a informace, o které máte zájem,
 • na přístup k Vašim osobním údajům,
 • požádat o opravu Vašich osobních údajů,
 • obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,
 • v případě, že zjistíte nebo se domníváte, že Nevýchova s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li tyto osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost Nevýchova s.r.o. o vysvětlení, stejně jako požadovat, aby odstranila takto vzniklý stav. Můžete se domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů; berete tím ale na vědomí, že v případě, že budete požadovat odstranění Vašich osobních údajů, nemůžeme Vám z naší strany nadále poskytovat materiály a informace, o které máte zájem.

II. Použití našich informací a materiálů

1. Informace, které Vám poskytujeme, nemohou nahradit a nenahrazují služby lékařů, psychologů nebo právních poradců. Zvlášť v případě jakýchkoli tělesných nebo duševních příznaků, které mohou vyžadovat odborné vyšetření nebo pomoc. V takových případech neváhejte a navštivte lékaře. Nemůžeme zaručit, že jakékoli naše doporučené postupy nebo informace budou fungovat i ve Vašem případě. Míra úspěchu je totiž vždycky závislá na různých okolnostech – především na schopnostech zúčastněných osob a jejich talentu, vědomostech, píli a snaze. Ty se liší osobnost od osobnosti, rodina od rodiny, a nemůžeme proto ve všech případech garantovat stoprocentní výsledek. V každém případě a za všech okolností jste sami plně odpovědní za Váš život a za své činy. To platí i o způsobu využití informací, které od nás dostáváte. Proto pokud vzniknou z Vašeho rozhodnutí jakékoli škody či újmy, neodpovídáme za ně.

2. Všechna očekávání, předpovědi a výhledy do budoucna, které najdete na našich stránkách, nejsou závazným příslibem. Neumíme (zatím) věštit z křišťálové koule :), vycházíme z našich dosavadních znalostí a zkušeností.

Finanční témata na našich stránkách představujeme jen v souvislosti s výchovou, ale neposkytujeme Vám žádnou garanci, že použití našich myšlenek, nástrojů, strategií nebo doporučení povede k zisku nebo výdělku. Nejsme prostředníkem ani účastníkem transakcí mezi Vámi a třetími osobami.

3. Nevýchova s.r.o. nenese vůči Vám nebo jiné osobě odpovědnost za přímé či nepřímé nebo jiné škody či újmy, způsobené použitím nebo nemožností použití informací a materiálů, které Vám předáváme skrze naše internetové stránky. Prohlašujeme, že všechny naše informace a služby Vám poskytujeme tak, jak stojí a leží, a jsou bez záruky nebo garance jakéhokoli druhu (výjimkou jsou prohlášení, která jsou jako záruky výslovně označena, např. 14denní garance vrácení peněz).

4. Naše stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky a aplikace, např. sponzorů a osob, které mohou nabízet různé užitečné služby. Neneseme ale odpovědnost za obsah jakýchkoli stránek provozovaných třetími osobami (i když na ně můžeme na webu odkazovat). Některé materiály nebo údaje Vám můžeme zpřístupnit i skrze aplikace (software) třetích osob. Vezměte, prosím, na vědomí, že užívání těchto aplikací nebo poskytování, získávání a zpracovávání informací, osobních údajů či jiného obsahu a nakládání s nimi je podřízeno pravidlům a podmínkám těchto jiných internetových stránek a jejich provozovatelů a nakládání s těmito aplikacemi, informacemi a údaji ani obsah těchto stránek nepodléhá naší kontrole a neneseme za něj žádnou odpovědnost. Doporučujeme Vám, abyste se s pravidly stránek, na které odkazujeme, nebo s pravidly používání daných aplikací seznámili před tím, než na ně vložíte jakékoli osobní údaje nebo s nimi budete zacházet.

5. Naše internetové stránky mohou být nefunkční např. z důvodu odstávky na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo aktualizace programů a systému nebo zavedení nových prvků, ale taky z důvodu poruch nebo závad, které nemůžeme předvídat. Zároveň nemůžeme zaručit, že internetové stránky, které provozujeme, jsou v každém okamžiku bezchybné a bez virů. Neneseme odpovědnost za případné škody, které Vám nebo jiným osobám vzniknou v důsledku nefunkčnosti nebo užití našich internetových stránek nebo ztráty dat či příspěvků, které na ně vložíte.

III. Použití Vašich informací a materiálů

1. Vy sami odpovídáte za obsah (text, dokument, obrázky, video a jiné soubory apod.) a příspěvky, které vkládáte na naše internetové stránky, a máte plnou zodpovědnost za všechno, co na nich uděláte. Odesláním nebo vložením dat nebo příspěvků ručíte za to, že jejich obsah je v souladu s těmito podmínkami a že neporušuje autorská práva třetích osob.

2. Data a příspěvky, které na naše internetové stránky vkládáte Vy nebo třetí osoby, jsou názorem těchto osob (autora příspěvku). A takhle je, prosíme, taky berte. Každý odpovídá za vlastní uvedené názory, to není nic nového pod sluncem :) A proto Nevýchova s.r.o. neodpovídá za správnost či pravdivost příspěvků a dat, která vkládáte Vy nebo třetí osoby na naše internetové stránky. Neneseme za jejich obsah žádnou odpovědnost a neodpovídáme za škody, které případně způsobí.

3. Taky je dobré vědět, že osobní a další údaje, které napíšete do příspěvků a souborů a dáte na stránky, které provozujeme (např. do diskuzí a fór apod.), může kdokoli vidět – jsou veřejně přístupné. Proto myslete na to, že jakékoli informace a údaje, které publikujete ve Vašich příspěvcích nebo souborech na stránkách, které provozujeme (např. na fórech a diskuzích), mohou být (bez našeho vlivu) použité třetími osobami (návštěvníky těchto stránek), a proto je vkládáte na vlastní nebezpečí; bezpečnost těchto údajů a informací Vám nemůžeme nijak zaručit.

4. Máme právo (bez nároku na odměnu) data či příspěvky Vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na internetové stránky provozované naší společností nebo které jste nám jinak předali (např. e-mailem), dále bezúplatně používat při naší činnosti. Třeba pro doložení, ilustraci, ukázku nebo rozvoj našich činností a produktů a jejich výsledků (např. pro doložení kvality či účinnosti nabízených kurzů nebo ukázky jejich průběhu a příkladů jejich užití) – a k naší prezentaci (např. jako své reference, pro marketingové a reklamní účely apod.), a k tomu nám dáváte výslovný souhlas. Nevýchova s.r.o. má právo tato data a příspěvky zveřejnit na svých internetových stránkách nebo prezentovat či použít jiným způsobem.

5. V případě, že data či příspěvky Vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na internetové stránky provozované naší společností nebo které jste nám jinak předali, obsahují osobní údaje, dáváte Nevýchova s.r.o. souhlas s tím, abychom tyto příspěvky a soubory (včetně v nich uvedených osobních údajů) dále využívali k účelům, které popisujeme v předchozím odstavci; máme právo připojit k danému užití Vaše jméno a příjmení, případně i jméno dítěte.

6. V případě, že data či příspěvky Vaše nebo jiných osob (např. komentáře, zážitky, názory, návrhy, úspěchy, fotografie, nahrávky a jiné záznamy apod.), které jste vložili na internetové stránky provozované naší společností nebo které jste nám jinak předali, mají znaky díla chráněného podle autorského zákona, dáváte zároveň Nevýchova s.r.o. licenci. Tedy právo takové dílo užít; tato licence je nevýhradní, teritoriálně neomezená, neomezená co do účelu užití díla, časově omezená na dobu výkonu majetkových práv autora, poskytujete nám ji bezúplatně a k užití díla nepotřebujeme Váš souhlas nebo Vaše vyrozumění.

IV. Pravidla chování a naše autorská a jiná práva

1. V prostředí našich internetových stránek není dovolené:

porušovat obecně závazné právní předpisy nebo vykonávat protiprávní činnost, ani porušovat povinnosti, které jsou zde stanovené,

 • jednání, které odporuje dobrým mravům nebo obecně uznávaným morálním či etickým pravidlům (např. projevy rasové či jiné nesnášenlivosti, šíření pornografie apod.),
 • jednání, které je v internetovém prostředí nekalé (rozšiřování hromadných nevyžádaných e-mailů – spamů, virů a jiných škodlivých programů apod.),
 • jednání, které je vnímáno v obchodním styku jako nekalé,
 • využití našich internetových stránek k reklamě nebo propagaci podnikatelské nebo jiné podobné činnosti Vaší nebo třetích osob,
 • jednání, které je obtěžující nebo difamující (jednání vulgární, urážlivé apod.), nebo uvádění matoucích či nepravdivých údajů či sdělení,
 • jednání, které porušuje zájmy Nevýchova s.r.o.,
 • jednání, které narušuje možnost využívání internetových stránek jinými osobami nebo které by mohlo narušit jejich stabilitu, chod či bezpečnost,
 • zasahovat do našich internetových stránek jiným způsobem, než je stanoveno pro jejich obvyklé užívání, např. jakkoli měnit jejich parametry, vzhled, programové nastavení, technickou podstatu apod.

2. Neradi strašíme, ale když porušujete pravidla, která stanoví tenhle souhlas, máme právo zamezit Vám přístup k našim internetovým stránkám. A v případě, že porušíte některé z povinností, které tady uvádíme, odpovídáte za škodu, kterou tím případně způsobíte.

3. Všechny materiály publikované na našich internetových stránkách, jejich programové zajištění a jejich grafický, textový, obrazový nebo hlasový obsah jsou autorským dílem a jsou chráněny autorským zákonem i právními předpisy na ochranu průmyslového vlastnictví (ochranné známky). Produkty a služby, které na webových stránkách uvádíme, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Všechna práva vyhrazena.

4. Žádnou část internetových stránek, které provozujeme (texty, obrázky, videa apod.), ani jejich softwaru nesmíte úplně ani částečně kopírovat nebo jinak reprodukovat nebo šířit, sdílet, distribuovat či ukládat na úložiště dat, která jsou veřejná nebo přístupná jiným osobám, bez našeho předchozího souhlasu.

V. Souhlas s ukládáním cookies

1. Při přístupu k našim internetovým stránkám prostřednictvím internetového prohlížeče naše servery automaticky zaznamenávají standardní statistické a technické údaje. Jedná se např. o webový požadavek, interakce s našimi službami, adresa internetového protokolu, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas požadavku nebo jeden či více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč nebo jeho účet. Data sbíráme prostřednictvím tzv. cookies během Vaší návštěvy na našich stránkách. Cookie je malý objem dat, který naše stránky přenesou do prohlížeče návštěvníka a uloží na jeho pevný disk, přičemž ho může číst jen server, který je poslal. Cookie slouží jako identifikační karta a umožňuje, aby si server pamatoval Vaše hesla na našich stránkách a oblíbené položky. Na některých stránkách, které vyžadují Vaše předchozí přihlášení, pak není přijetí cookie otázkou volby, protože když se rozhodnete cookie neakceptovat, nebudete mít pravděpodobně do takových stránek přístup. Cookie nemůže sloužit jako zdrojový kód a nemůže přenášet počítačové viry. K ukládání cookies do Vašeho počítače a ke shromažďování uvedených údajů dáváte užíváním a prohlížením našich internetových stránek Nevýchova s.r.o. souhlas.

2. Informace, které tak získáme, používáme hlavně ke správě stránek a k lepšímu pochopení toho, jak se návštěvníci na našich stránkách pohybují. Nebo abychom zjistili, které části stránek jsou nejvíce zatíženy, které části stránek potřebují vylepšit a které aplikace jsou nejčastěji využívány, abychom mohli stránky průběžně vylepšovat. Ale nebojte, všechny tyhle informace shromažďujeme pomocí celkových statistik a jsou anonymní. Nevztahují se ke konkrétním, jmenovitě vyjádřeným uživatelům stránek. Tato hromadná statistická data potom využíváme pro statistické, marketingové, propagační a podobné účely.

3. Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies, ale jde nastavit, aby prohlížeč před každým přijetím konkrétního cookie žádal o souhlas s jeho přijetím. V rámci nastavení prohlížečů taky můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat nebo úplně zakázat jejich použití. Je taky možné je blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, pro nás to znamená, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

4. Ve chvíli, kdy navštívíte naše internetové stránky, naše webové servery zaznamenají standardním způsobem IP adresu, která Vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy.

VI. Vztahy mezi Vámi a námi

1. Poskytnutím Vašich osobních či kontaktních údajů udělujete Nevýchova s.r.o. souhlas se zasíláním našich obchodních sdělení na tyto kontakty. Souhlas s takovým využitím Vašich osobních či kontaktních údajů máte možnost odmítnout.

2. V případě, že by došlo ke sporu mezi Vámi a námi, informujeme Vás, že můžete využít i možnost mimosoudního řešení sporu, tj. můžete se obrátit s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce – více informací o mimosoudním řešení sporů najdete na internetové stránce České obchodní inspekce, která je www.coi.cz; tímto není dotčeno právo obrátit se se svým nárokem na soud.

3. Naše internetové stránky a naše produkty nejsou určeny dětem do 15 let.

4. Na uzavření smlouvy na dodání našich produktů nebo služeb s námi není právní nárok; např. s osobou, která porušila povinnosti podle těchto podmínek, nemusíme uzavřít smlouvu.

5. Naše stránky spravujeme z České republiky, a řídíme se tak právem České republiky; pokud přistupujete k našim stránkám z jiných zemí, činíte tak na vlastní nebezpečí a odpovídáte tak za jakýkoli konflikt s místním právem.

6. Úpravu práv a povinností mezi Vámi a námi v případě, že zakoupíte nějaký náš produkt či službu, obsahují obchodní podmínky, které jsou dostupné na našich internetových stránkách.

7. V případě jakýchkoli dotazů či připomínek, žádostí apod. nám pište na e-mail [email protected].

8. Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.